• 27.02.2017 00:00
  • (946)

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin beşinci   maddesine göre;

ŞİMDİKİ ŞEKLİ

MADDE 87. – Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak;

(Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek;)

bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.

DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ

MADDE 87: Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak;

bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

Neden değiştiriliyor

Cumhurbaşkanı halkın çoğunluğunun oyuyla seçilir. Yürütmenin başı olarak yetki alan Cumhurbaşkanı kabineyi kendi oluşturur.

Yürütme, halkın müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak için, yürürlükteki kanunlar dairesinde görev yapar.

Bu esnada ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle acil kanun çıkarmak gerekebilir.

Hizmetin aksamaması için kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi de yürütmenin başı Cumhurbaşkanına verilmelidir.

Ancak bu yetki; yasama tarafından, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kanun düzenlemesi yapılıncaya kadar geçerlidir.

Bu nedenle Halkın çoğunluğunun oyuyla seçilen Yürütmenin uhdesinde olan  "Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek" konuları Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerinden çıkarılmalıdır.

 

Dolayısıyla yürütme halka karşı sorumlu olduğundan, onu denetlemek de halka ait olmalıdır.

Gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi; meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini de kullanabilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bunun dışında kalan tüm görev ve yetkileri aynen olduğu gibi devam etmektedir.

Onaylayıp EVET diyenler.

Ülke yönetimi çift başlı olmamalı. Mevcut sistemde yetki çerçevesinde değerlendirildiğinde Cumhurbaşkanlığı devleti, Başbakanlık milleti temsil eder.

Şeyh Edebali damadı Osman Gazi'ye nasihatinde; "Ey oğul, insanı yaşat ki devlet yaşasın. " der. Millet olmadan devlet olmaz.  Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin ise milletin seçtiği Cumhurbaşkanı hem devleti hem de milleti temsil etmelidir.

Biz toplum olarak hizmeti, her kurumda ve kuruluşta en üst yetkiliden bekleriz ve doğrudan hesap sorulur konumda olduğunu kabul ederiz.  Hesap veremeyenleri ilk fırsatta yerinden indiririz.

Onaylamayıp HAYIR diyenler.

Bakanlar kurulu üyeleri kolay denetlenemeyecektir.

Halkın oyu ile seçilen Cumhurbaşkanıdır. Bakanlar denetlenemeyecekse, o zaman bakanlarda halkın oyu ile seçilmelidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, denetleme yetkisinin alınmasıyla bir anlamı kalmayacaktır. 

Bir sonraki yazımızda 6. nci değişiklik maddesini görüşmek üzere hoşçakalın.