Denizde yeni dönem: 2 bin 971 TL cezası var

Denizlerdeki ve iç kara sulardaki balık popülasyonu arttırmak ve yasadışı avlanmanın önüne geçmek için bir dizi önlemler aldı.

Denizde yeni dönem: 2 bin 971 TL cezası var
20.07.2022 - 06:46
Güncelleme 20.07.2022 - 06:51
Haber Merkezi
1551

Denizlerdeki ve iç kara sulardaki balık popülasyonu arttırmak ve yasadışı avlanmanın önüne geçmek için bir dizi önlemler aldı. Denizlerde ve iç kara sularda ticari, amatör ve sportif amaçlı av malzemelere uydudan izlenebilen marka takılacak.

7191 sayılı kanun gereği marka takma işlemi 1 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Marka taktırmayan her bir avlanma aracı için 2 bin 971 TL cezai işlem uygulanacak. Balıkçı tekneleri bulundukları ilin Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri’nden SUBİS kayıtları üzerinden marka temin edebilecekler. Av malzemelerine marka takma işlemi ile yasadışı su ürünleri avcılığında ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araçlarının markalanarak; kayıt altına alınması, envanter çıkarılması ve yasadışı su ürünleri avcılığında kullanılmasının önlenmesi amaçlanıyor.

***

TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINDA KULLANILAN AV
ARAÇLARININ MARKALANMASI TALİMATI
Amaç
MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı, ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av
araçlarının markalanarak; kayıt altına alınması, envanter çıkarılması ve yasadışı su ürünleri
avcılığında kullanılmasının önlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Denizlerimiz ve içsularımızda ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan
av araçlarında uygulanacak markaların özelliklerini, teminini, takılmasını, kayıt altına
alınmasını, güncellenmesini, kontrol ve denetim faaliyetleri ile ilgili hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu talimat, 22/3/1971 tarihli ve 13799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1380
sayılı Su Ürünleri Kanunu, 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su
Ürünleri Yönetmeliği ve 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5/1
Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’e dayanarak
hazırlanmıştır.
Av Araçlarında Kullanılacak Markaların Özellikleri
MADDE 4- (1) Markalar, kendinden kelepçeli, tatlı ve tuzlu suya maruz kaldıklarında
bozulmayan, UV ışınlarından etkilenmeyen, çevresel etkilerden deforme olmayan, avcılık
operasyonu sırasında her türlü sıkışma sürtünme vb. fiziksel şartlara dayanıklı yüksek kaliteli
ham maddeden üretilmiş olmalıdır.
(2) Av Araçlarında Kullanılacak Markalar;
a) Turuncu renk zemine sahip, harf, rakam ve karekodlar siyah renkte lazer tekniği ile basılmış,
silinmeyen,
b) Kolayca okunabilir, elektronik cihazlarca tanınabilir, kullanımı süresince maruz kaldığı
çevresel ve fiziksel etkenlerden dolayı özelliklerini kaybetmeyen,
c) Tek kullanımlık,
ç) Seri No ve karekodlar mükerrer olmayan, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS)
tanımlanabilen,
d) Kimliklendirme bilgilerinin olduğu alanda; Bakanlık ve Genel Müdürlük logosu, TR ile
başlayan 7 haneli seri numarası ve karekod (QR Kod) olacaktır.
(3) Boyutları örnek markada belirtilene uygun olacaktır.
Örnek Marka:
Av Aracı Markalarının Temini
MADDE 5- (1) Bu talimatın 4 üncü maddesinde belirtilen özelliklere sahip av aracı markaları
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) ve Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri
Merkez Birliği (DEM-BİR) tarafından seri numaralarında ve karekodlarında mükerrerlik
bulunmayacak şekilde imal ettirilir.
(2) SÜR-KOOP ve DEM-BİR tarafından av aracı markalarının bölge birliklerine ve su ürünleri
kooperatiflerine yeteri sayıda temini sağlanacaktır.
(3) Balıkçı gemisi sahibi/yetkilisi sahibi olduğu her bir av aracı için bu talimatın 6 ıncı
maddesinde belirtilen adet kadar markayı Ek-1’de yer alan “Marka Teslim Tutanağı” ile birlikte
teslim alacaktır. Marka Teslim Tutanağı eksiksiz bir şekilde 3 nüsha olarak düzenlenerek imza
altına alınacaktır. Düzenlenen Marka Teslim Tutanaklarından iki nüshası balıkçı gemisi
sahibi/yetkilisinde (bir nüshası İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmek üzere) bir
nüshası da markayı teslim eden birlik/kooperatifte bulundurulacaktır.
(4) Her bir av aracı için verilen markalar birbirini takip eden seri numaralardan oluşmak
zorundadır.
(5) Balıkçı gemisi sahibi/yetkilisi, markalanacak olan av aracının bulunduğu yerin İl/İlçe Tarım
ve Orman Müdürlüğüne Ek-2’de yer alan dilekçeyle birlikte av aracı markalarını ve Ek-1’de
yer alan “Marka Teslim Tutanağı”nın bir nüshasını teslim edecektir.
Av Araçlarına Markaların Takılması
MADDE 6- (1) Markaların takılma işlemi, Ek-2’de yer alan dilekçeyle gelen taleplere istinaden
İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir.
(2) Balıkçı gemisi sahibi/yetkilisi marka takılması esnasında yeteri sayıda yardımcı personel ve
gerekli alet ekipmanı sağlamak zorunda olup, gerekli şartları sağlamayanların av araçlarına
marka takılması işlemi yapılmayacaktır.
(3) Av araçlarına göre marka takılma işlemi aşağıda belirtilmektedir.
a) Gırgır Ağları: Mantar yakanın her iki ucuna ve her 100 metrede birer adet,
b) Dip Trolü Ağları: Mantar yakanın her iki ucuna ve ortasına birer adet,
c) Ortasu Trolü: Mantar yakanın her iki ucuna ve ortasına birer adet,
ç) Alamana, Voli Ağları: Mantar yakanın her iki ucuna ve her 100 metrede birer adet,
d) Uzatma Ağları: Mantar yakanın her iki ucuna ve her 100 metrede birer adet, şamandıralara
ve bayraklara birer adet,
e) Parakete: Şamandıralara ve bayraklara birer adet,
f) Algarna: Ağız (kiriş) üst kısmının her iki ucuna ve ortasına birer adet,
g) Dreç, Hidrolik Dreç: Ağız (kiriş) üst kısmının her iki ucuna ve ortasına birer adet,
ğ) Çapari, El Oltası: Sarma aparatına veya gemiye bir adet,
h) Mekanize (otomatik) Olta: Otomatik makara kısmına bir adet,
ı) Pinter sepet, vb tuzaklar: Giriş üst kısımları civarına bir adet,
i) Serpme Ağı: Ağ ile tutma ipinin bileşimi civarına bir adet,
j) Karides Manyatı: Mantar yakanın her iki ucuna ve ortasına bir adet,
k) Iğrıp: Mantar yakanın her iki ucuna ve ortasına bir adet,
l) Zıpkın( Geleneksel Kılıç Avcılığında Kullanılan): Tutma kısmı civarına avcılık faaliyetini
engellemeyecek şekilde bir adet,
m) Dalma Yöntemi: Gemi üzerindeki hava kaynağı civarına bir adet,
n) Diğer av araçları: Burada belirtilmeyen ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av
araçlarına uygulanacak markalamada avcılık faaliyetine engel olmayacak şekilde bir adet marka
takılacaktır.
(4) Marka takılması işlemi tamamlandıktan sonra Ek-3’de yer alan “ Av Aracı Markalama
Tespit Tutanağı” bir nüshası İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde, bir nüshası balıkçı gemisi
sahibi/yetkilisinde kalmak üzere iki nüsha halinde düzenlenir.
(5) Markalanacak av araçlarının Kanun, Yönetmelik ve Tebliğlerde yer alan düzenlemelere
uygun olup olmadığı kontrol edilerek uygun olmayan av araçları markalanmayacaktır.
Av Araçları Markalarının Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) Kaydedilmesi
MADDE 7- (1) Markalama işlemi tamamlanan av araçlarının bilgileri Ek-3’de yer alan “Av
Aracı Markalama Tespit Tutanağı”ndaki bilgiler esas alınarak Su Ürünleri Bilgi Sistemi
(SUBİS) üzerinden Av Aracı Markalama kısmından kayıt işlemi gerçekleştirilecektir.
(2) Kayıt esnasında balıkçı gemileriyle av araçları eşleştirilecek olup, gemi satışı, av aracı
satışı, filodan çıkma, av aracının kaybolması veya kullanılamaz hale gelmesi vb. durumlarda
SUBİS üzerinden gerekli güncelleme ve silme işlemleri yapılacaktır.
(3) SUBİS’de kaydı olmayan markalar geçersiz sayılacaktır.
Av Araçlarının Aktarımı, Değiştirilmesi, Güncellenmesi Ve Kullanılamaz Hale Gelmesi
MADDE 8- (1) Av aracının satışı, bölümlerinden ayrılması ve kullanılamaz hale gelmesi
durumunda, balıkçı gemisi sahibi/yetkilisi, av aracında bulunan markaları keserek Ek-4 de yer
alan dilekçeyle birlikte İl/İlçe Müdürlüğüne teslim eder. İl/İlçe Müdürlüklerince SUBİS
kayıtları üzerinden gerekli düşüm yapılır ve markalar imha edilir.
(2) Av aracının çalınması veya denizde kaybolması durumunda, balıkçı gemisi sahibi/yetkilisi
tarafından dilekçe ile durum, İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilecek ve SUBİS kayıtları üzerinden
gerekli düşüm yapılacaktır. Düşüm yapılan av aracı, daha sonra kullanıldığı tespit edilmesi
halinde yasadışı av aracı olarak değerlendirilecektir.
(3) Markalanmış av araçlarının üzerinde bulunan markaların bir kısmının zayii olması yada
markanın kullanılamayacak şekilde yıpranması durumunda, bu talimatın 5 inci ve 6 ncı
maddelerinde yer alan işlemler yapılacaktır. Bu markaların yerine takılan yeni markaların
numaraları SUBİS kayıtlarında güncellenecektir. Bu durumda, yeni markaların birbirini takip
eden seri numaralardan oluşma zorunluluğu aranmaz.
Kontrol ve Denetim Faaliyetleri
MADDE 9- (1) Kontrol ve denetim faaliyetlerinde av araçlarının markalarında yer alan seri
numaraları veya karekod üzerinden sorgulama yapılacaktır. Sorgulamada gemi bilgisi, av aracı
bilgisi ve özelliklerine ulaşılabilecektir.
(2) 01/01/2022 tarihi itibariyle balıkçı gemisinde ve kullanım esnasında markalanmamış av
aracı bulundurulması yada markalanmış olmakla birlikte SUBİS’de kaydı olmayan av
araçlarının ilgilisi hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümleri doğrultusunda idari
yaptırım uygulanacaktır.
EK-1
MARKA TESLİM TUTANAĞI
Teslim Eden
Kooperatif/
Birlik
İli
İlçesi
Unvanı
Teslim
Edilen
Balıkçı
Gemisi
Adı
Ruhsat Kod No
Marka
Takılacak Av
Aracı Türü
Teslim
Edilen
Marka Seri
Numaraları
Sahibi/yetkilisi bulunduğum yukarıda bilgileri yer alan balıkçı gemime ait ve türünü belirtmiş
olduğum av aracına ……………………………….İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce
takılacak olan seri numaraları belirtilen av aracı markalarını teslim aldım.
Teslim Tarihi: …/…./……..
 Teslim Eden Teslim Alan
Birlik/Kooperatif Yetkilisi Balıkçı Gemisi Sahip/Yetkilisi
 Adı Soyadı Adı Soyadı
 İmza İmza
EK-2
…………………………İL/İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE
………………….ruhsat kod numaralı …………………. isimli balıkçı gemimde
kullanacağım ……………türü av aracıma/araçlarıma, ekte yer alan “Av Aracı Markalarının”
aşağıda belirtmiş olduğum yerde takılması ve Su Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS) gemim
adına kaydedilmesi hususlarında,
Gereğini arz ederim.
 .…/…/20...
Gemi Yetkilisi
 Adı, Soyadı
 İmza
Av Aracı Markası Takılacak Yer:
*Tarih:
*İl/İlçe Müdürlüğünce yapılacak planlama doğrultusunda bildirilecek olan tarih ve/veya tarih aralığı
yazılacaktır.
Ekler:
1- Marka Teslim Tutanakları
2- Av Aracı Markaları
EK-3
AV ARACI MARKALAMA TESPİT TUTANAĞI
Markalama Yapan İl/İlçe
Müdürlüğü
Markalama Yapılan Yer
Balıkçı Gemisi
Adı
Ruhsat Kod No
Markalanan
Av Aracı ve
Özellikleri
Türü
Hedeflenen
Türler
Uzunluğu (m) Derinliği/Yüksekliği
(m)
Torba Boyu (m) Ağ Göz Açıklığı (mm)
Fanya Göz
Açıklığı (mm)
Diğer
(…………)
Takılan
Marka Seri
Numaraları
…………….Ruhsat Kod Numaralı…………………… isimli balıkçı gemisine ait, yukarıda
özellikleri belirtilen …………………… türü av aracına yukarıdaki seri numaralı av aracı
markaları takılmıştır.
Tarih: …/…./……..
İl/İlçe Müdürlüğü Yetkilisi Balıkçı Gemisi Sahip/Yetkilisi Kooperatif /Birlik Yetkili
Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı
Unvan Unvan
İmza İmza İmza İmza / Kooperatif Kaşesi

EK-4
…………………………İL/İLÇE TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE
………………….ruhsat kod numaralı …………………. isimli balıkçı gemim üzerine
kayıtlı olan ………………türü av aracımın ……………………………………….dolayı , ekte
yer alan “Av Aracı Markalarının” imha edilerek Su Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS) gemim
üzerinden gerekli düşüm işlemlerinin yapılması hususlarında,
Gereğini arz ederim.
 .…/…/20...
Gemi Yetkilisi
 Adı, Soyadı
 İmza
Ekler:
1- İmha Edilecek Av Aracı Markaları


Editör: N. Cingirt