• 16.03.2017 00:00
  • (1536)

 REFERANDUM FIRSATI

 

2 Şubat 2016 tarihinde tarım bakanı Faruk Çelik bir açıklama yaparak 250 gram ekmeğin maliyetin Türkiye’nin her yerinde 61 kuruş olduğunu açıklamıştı.

Bu açıklama 300 gramlık ekmek satılan Akçakoca’da ekmek maliyetinin 73 kuruş olması demek.

Peki ekmek kaça satılıyor Akçakoca’da?

150 kuruşa.

Yıllık enflasyon oranı yılbaşında %8,53 olarak açıklanmıştı.

Yıllık enflasyon rakamını fazlası ile maliyetlere yansıtacak olursak ekmeğin maliyeti en fazla 80 kuruş olur.

Bir ekmekten 70 kuruş kar demektir.

Bu karı fırınlar ve bayiler paylaşıyor.

İstanbul’da bayilerin bir ekmekten kazandıkları ise 25 kuruş civarında. Sanırım Akçakoca’da da böyledir.

Bir fırının perakende satışı hariç bir ekmekten ettiği kar ise 45 kuruş oluyor.

Bu hesaplamaya muhakkak ki fırıncılarımız itiraz edeceklerdir maliyetler kesinlikle böyle değildir diye.

Attila İlhan’ın “şaşı Mustafa’nın yalancısıyım” dizesine gönderme yapacak olursak ben de tarım bakanı Faruk Çelik’in yalancısıyım.

Tabii ki Akçakocalı fırıncıların çıkıp ta tarım bakanı yalan söylüyor diye açıklama yapmasını beklemek abesle iştigal olur ama kendi maliyet hesaplarını yapmaları ve kamuoyunda paylaşmaları son derece makul olurdu ancak bugüne kadar böyle bir çaba hiç görülmedi Akçakoca’da.

Gerçi fırıncılar böyle bir açıklama yapmamış olmamasının fırıncıların ekmek maliyetini öğrenemeyeceğimiz manasına da gelmez.

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası marifetiyle fırıncılarımızın ekmek maliyetini öğrenebiliriz.

15 Aralık 2004 tarih ve 26571 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan “Tacir ve Sanayiciler tarafından Üretilen mal ve Hizmetlerin Azami fiyatların düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik”e göre ATSO’nun yetkisi var. (Yönetmeliğin ilgili maddeleri yazının sonundadır.)

Bu yönetmelik incelendiğinde Akçakoca Ticaret ve Sanayi bir ekmeğin fiyatını belirlerken maliyet hesaplarının hepsine ulaşabilecek vaziyette.

Ancak netice de sadece zam açıklanıyor.

Bir ekmeğin Akçakoca’da maliyeti ile alakalı en ufak bir açıklama yok.

Ne ATSO Başkanı Mehmet Nazım Pazvant’tan ne de ATSO Meclis Başkanı Hüsnü Koç’tan kamuoyunu aydınlatmak manasına böyle bir bilgi gelmedi.

Bugüne kadar böyle bir bilginin paylaşılmamış olması bundan sonra paylaşılmasını da engel değildir.

Haziran 2016 da 300 gram ekmeğin 150 kuruştan satılması ile ilgili gramaj değişikliği ile maliyet hesaplarını pekâlâ kamuoyu ile hala paylaşabilirler.

Ancak paylaşacaklarını hiç sanmam.

Ekmeğin bu kadar fahiş fiyattan satılmasının mantıklı bir açıklamasının olmaması hiçbir maliyet hesabının inandırıcı olamayacağından kaynaklandığı son derece nettir.

ATSO halkın çıkarlarından çok büyük sanayicilerimizin çıkarlarını kollamakla kendini görevli sanan bir kuruluş halinde maalesef.

Bu aşamada Akçakoca halkı için büyük bir fırsat var.

Bu fırsat referandumdur.

Her referandum çalışmasında ekmek fiyatlarının niçin bu kadar fahiş olduğunun sorgulanması ekmek fiyatlarının fahiş fiyattan satılmasının engellenmesine yönelecek adımlar olacaktır.

Mesela Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanında sürekli poz veren selfie çektiren Mehmet Nazım Pazvant’a , Dergah Akça’ya , Cüneyt Yemenici’ye bu soruyu sorabilmek harika neticeler doğurabilirdi.

Tarım Bakanı Faruk Çelik’in Akçakoca’ya geldiğini düşünelim, ekmek fiyatlarının fahiş olduğunu iddia eden bakanın yanında ekmek fiyatları Akçakoca’da da çok pahalı diye hesap sormak harika netice vermez miydi?

Akçakoca halkının menfaatini kollayanlarla sadece çıkar çevrelerine hizmet edenleri ayırt edebilmek için referandum büyük fırsattır.

Bu fırsatı iyi değerlendirmek lazımdır.

Tarife Tespit Esasları

Madde 4 — Odalar, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen mal ve hizmetlere ilişkin tarifeleri kendi üyeleriyle ilgili olarak düzenleyebilir. Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerce üretilen mal ve hizmetlere ilişkin tarifeler, üretilen mal ve hizmetin tacir, deniz taciri ve sanayici vasfıyla bağlantısı dikkate alınarak ilgili oda tarafından tanzim edilir.

Tarifeler, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin onayıyla yürürlüğe girer. Tarifelerin tespitinde ilgili meslek komitesinin görüşü alınır. Meslek komitesi en geç onbeş gün içinde görüşünü bildirmek zorundadır.

Yönetim kurulu, odaya yapılan başvuruları en geç bir ay içinde sonuçlandırarak meclisin onayına sunar. Meclis, bu teklifi en geç bir ay içinde görüşerek onaylar veya reddeder. Tarifelerin reddi halinde, yönetim kurulu, meclisin ret gerekçelerini de dikkate alarak yeni tarifeleri ret tarihinden itibaren yapılacak ilk meclis toplantısında meclisin onayına sunar. Bu toplantıda tarifeler karara bağlanır.

Odalar, tarifeleri serbest bırakamaz ve tarife vermekten kaçınamaz. Tarifelerde yer alan fiyatlar azami hadleri gösterir.

„Tarifelerin Hazırlanması

Madde 5 —Odalar, üyelerin talebi üzerine veya doğrudan, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için, varsa bir önceki dönemde tespit edilmiş olan tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını yaparak yeni döneme ait tarifeleri hazırlar.

Odalar, tarifelerin hazırlanmasında uzman kişi ve kuruluşların görüşlerine başvurabilir.

Odalar, çalışma alanı içerisinde bulunan yerleşim yerlerinin ekonomik ve sosyal göstergelerini dikkate alarak ayrı ayrı tarifeler hazırlayabilir.

Meclisçe onaylanan tarifeler aynı gün içinde yürürlüğe girer.

Onaylanan tarifeler, en geç on gün içinde o yer belediye ve mülki idare amirliği ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliğine bildirilir.

Komisyon

Madde 6 — Odalarca düzenlenen tarifelere ilişkin itirazları karara bağlamak üzere, o yerin mülki idare amirinin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, ilgili belediyenin konunun uzmanı belediye personeli arasından görevlendireceği bir üye ile tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları birliğinin temsilcilerinden oluşan dört kişilik bir komisyon oluşturulur.

Komisyon, itirazları başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde karara bağlar.

Komisyon, başkanın yazılı çağrısı üzerine üyelerin çoğunluğuyla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile ve gerekçeli olarak alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz. „