• 10.03.2017 00:00
  • (2975)

 HUKUKİ DAYANAK OLMADAN ZİNCİR MAĞAZALARA SINIRLAMA GETİRİLEMEZ.

AKÇAKOCA BELEDİYE MECLİSİNİN KARARI HUKUK DIŞIDIR

Akçakoca Belediye Meclisinin zincir mağazalara sınırlama kararı ve bu karara rağmen yeni mağazaların açılıyor olması çok ses getirdi, en çok da ses belediye başkanı Cüneyt Yemenici’den çıktı.

Bu mevzuda daha da çok ses çıkmaya devam edecek gibi.

Akçakoca Belediye Meclisinin bu kararının geçerli olabilmesi için Resmi Gazetede 29 Ocak 2015 tarihinde yayınlanan 6585 sayılı “Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile uyumlu olup olmadığına bakmak gerekir.

6585 sayılı kanunun 5. Maddesi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesini düzenlemiştir.

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ

MADDE 5 – (1) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı PERBİS üzerinden verilir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu, doğrudan veya PERBİS üzerinden yetkili idareye yapılır. Doğrudan yapılan başvurular, yetkili idare tarafından PERBİS’e işlenir. (PERBİS perakende bilgi sistemi demektir, bakanlıkça oluşturulmuştur.)

 (2) Yetkili idare tarafından yapılan ön değerlendirme sonucu uygun bulunan başvurular; başvuru tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde, perakende işletmenin açılış ve faaliyete geçişinde gerekli kayıt ve benzeri işlemleri yapmakla görevli ve yetkili kurum ve kuruluşlara PERBİS üzerinden iletilir. Bu iletimle birlikte, ilgili kurum ve kuruluşlara da gerekli başvuru yapılmış sayılır.

(3) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından, mevzuatı çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yapılır ve yönetmelikle belirlenen esaslara uygun olarak perakende işletmenin açılış ve faaliyete geçişi için gerekli olan bilgi ve belgeler PERBİS’e işlenerek yetkili idareye iletilir.(Yetkili idare Akçakoca Belediyesi)

 (4) Mevzuatta öngörülen şartları taşıyan perakende işletmelere, yetkili idare tarafından PERBİS üzerinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(5) Başvurusu uygun bulunmayanlara, sonuç en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak tebliğ edilir.

(6) Ruhsat değişikliğine ilişkin işlemler de PERBİS üzerinden gerçekleştirilir.

 (7) Büyükşehirlerde, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken, üst meslek kuruluşlarının görüşü alınır. Bu kuruluşlar görüşlerini on beş iş günü içinde bildirir. (8) Üçüncü fıkrada öngörülen esaslar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan yönetmelikle belirlenir.

Bu kanunu arkasından 6 Ağustos 2016 tarihinde 1Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır.

Bu yönetmelikte de yukarıda verdiğim kanunun ilgili bölümünde de anlaşılacağı üzere zincir mağazaların sınırlanabilmesi ile hukuki hiçbir alt yapı yoktur.

Bu hal o kadar kesindir ki, kanunun çıkmasından bir ay sonra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi Hürriyet Gazetesinde yer alan bir habere göre zincir mağazalara nüfusa göre sınırlama getirebileceklerinden bahsedebilmektedir.

Ancak bugüne kadar bu mevzuda hukuki bir altyapı oluşturulmamıştır.

Hiçbir hukuki altyapı olmadığı halde Akçakoca Belediye Meclisi niçin böyle bir karar almıştır?

Cevabı çok basittir ve her zamanki gibidir, böyle bir kararın alınmasının tek sebebi Cüneyt Yemenici’nin algı siyasetini bıkmadan usanmadan yapıyor olmasıdır.

Bu mevzunun konuşulduğu belediye meclis oturumunda belediyenin avukatına üstü kapalı bir gönderme yapıp sanki onun görüşünü alarak bu işe girişmiş olduklarının iması hiçbir şekilde gerçek olamaz.

Çünkü hiçbir hukukçu 6585 sayılı kanun üzerinden marketlere sınırlama getirilebileceği yorumunu çıkaramaz.

Belediye meclisinde böyle bir kararın alınmasının sebebi ise yaklaşan yerel seçimler dolayısı ile Akçakoca esnafına şirin görünüp sizin için çalışıyorum algısı yaratmaktan başka bir şeyle izah edilemez.

Bu kararın arkasından Akçakoca’da ruhsat müracaatı önceden yapıldığı ileri sürülerek yeni bir zincir mağaza şubesinin açılması ve haberinin yaratılmaya çalışılan algının çökmesine sebep olmuş üstüne üstelik Cüneyt Yemenici’nin siyaseten zarar görmesine de sebep olmuştur.

Belediye meclisinde bu mevzu konuşulurken 30 dakikanın 25 dakikasında kendisi konuşurken barım barım bağırmış ve belediye meclis üyelerinin saygınlıklarını hiçe sayarak yakışıksız suçlamalarda bulunmaktan da çekinmemiştir.

Bu hali algı siyasetinin çökmesinin çirkin bir neticesi olarak değerlendirmek gerekir.

Bundan sonra zincir mağaza açılabilir mi?

Öncelikle yeni şubeler açılması zincir mağazaların alacakları kararlar ile ilgilidir.

Cüneyt Yemenici’nin ve Akçakoca Belediyesinin yapacağı yetkileri dahilinde ruhsat aşamasında zorluklar çıkarmak ve bıktırmaktan öte bir şey olamaz.

Akçakoca Belediye Meclisinin bu karardan bir yıl önce aldığı mağazalara otopark mecburiyeti getirilmesi ise hukuken geçerlidir ve zincir mağazalara en büyük sınırlamayı getirmektedir.

Yerel seçimlere kadar yeni zincir mağaza açılmaması için hukuki zorluklar çıkarılması mevzusunda belediyemizi hummalı faaliyetler beklemektedir.

Yerel seçimlere kadar yeni zincir mağazaların açılması engellense/geciktirilse bile 2019 yerel seçimlerinden sonra 6585 sayılı kanun yürürlükte kaldığı sürece zincir mağazaların açılması engellenemez.

Mevzuyu hukuki açıdan ele alınca sanki zincir mağazaların açılmasından yana tarafmışım gibi bir algı ortaya çıkabilir aslında kararın geçerli olabilmesini isterdim, maalesef geçerli değildir.

Burada unutulmaması gereken AKP hükümetince çıkarılan 6585 sayılı kanunun bakkalları ve küçük esnafları korumak manasında hiçbir çabası bulunmamasıdır.