Aquaparkı İhalesine Teklif Veren Olmadı

Akçakoca Belediyesi, aquapark, restaurant ve konaklama tesisi yapılması ve işletilmesi işi için açtığı ihaleye hiçbir firma teklif vermedi.

Aquaparkı İhalesine Teklif Veren Olmadı
13.01.2022 - 13:24
Güncelleme 14.01.2022 - 00:25
Haber Merkezi
9655
2

Dışardan ilçeye gelen konukların ilçede daha fazla zaman geçirmeleri ve çocuklarıyla birlikte daha güzel aktiviteler gerçekleştirmeleri için Belediye Fen İşleri Müdürlüğü arazisine yapımı kararlaştırılan  aquapark projesi ihalesine hiçbir firmanın teklif vermediği öğrenildi.

Bugün saat 10.30’da Akçakoca Belediye Başkanlığı Encümen salonunda ve Encümen huzurunda yapılan ihaleye hiçbir katılımcı müracaat etmediği ihale iptal edildi.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, ihalenin ileri bir tarihte yeniden yapılacağı ve katılımı cazip hale getirmek için ihale şartnamesine bir takım yeni düzenlemeler ilave edileceği bilgisine ulaşıldı.

 

 

İ L A N
AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-) Düzce ili Akçakoca ilçesi Yukarı Mahalle 292 ada 22 numaralı parselde 12.812,10 m² alanda Aquapark, Restaurant ve Konaklama Tesisi yapılması ve işletilmesi işi, 18+2 yıllığına Mülkiyeti Gayri Hak Tesisine göre 2886 Sayılı D.İ.K.’nun  35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü artırma ile ihale edilecektir.
2-) İşin ihalesi 13 Ocak 2022 Perşembe günü saat 10.30’da Akçakoca Belediye Başkanlığı Encümen salonunda ve Encümen Huzurunda Kapalı Teklif Usulü artırma ile yapılacaktır.
İşin Adı Ada/Parsel Bağ.Bölüm No İnşaat Maliyet Bedeli TL
 
Aylık İntifa Hakkı (Kira) Bedeli TL %3 Geçici Teminat TL
Aquapark, Restaurant ve Konaklama Tesisi Yapımı ve İşletilmesi İşi 292 Ada       22 Parsel 12.812,10 m² 22.502.654,42
Türk Lirası
18.350,00
Türk Lirası
675.079,65 Türk Lirası

3-) İhale şartnamesi Akçakoca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir veya Belediyemiz Tahsilat servisine ihale şartname bedeli olan 2.000,00 TL (İkibinTürkLirası) yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alabilir.
4-) Aquapark hizmetleri ve Aquapark hizmetleri dışında yapılacak herhangi bir sosyal veya kültürel faaliyetlerde elde edilecek CİRONUN %3’ü oranında ücret ayrıca yüklenici tarafından belediye veznesine her ayın 20. akşamına kadar yatırılması gerekmektedir.
5-) İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi ve kişilerde aşağıdaki şartlar aranır;
  1. Türkiyede tebligat için adres beyanı vermesi. (Kanuni İkametgâh Belgesi)
  2. Nüfus Cüzdanı Sureti
  3. Geçici Teminatı gösterir belge vermesi (mektup veya makbuz)
  4. Noter Tasdikli imza sirküleri
  5. Vekaleten katılınıyorsa, noterce tasdikli vekaletname
  6. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
  7. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
  8. Her sayfası imzalanmış şartname
  9. Şartname aldığına dair makbuz
  10. Türkiye kanunlarına göre faaliyet gösteren bankalarda istekli hesabında en az 5.000.000,00 TL (Beşmilyontürklirası) olduğuna dair banka dekontu

Editör: N. Cingirt